مرغ شده ۱۰۰ هزار تومان؛ مردم پیدا نمی‌کنند


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/727783-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

قالیباف: مرغ شده ۱۰۰ هزار تومان؛ مردم پیدا نمی‌کنند