مگان ۱۱ساله ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان! + لیست قیمت کارکرده

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۹۱

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

۱۳۹۱

۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر

۷,۰۰۰ کیلومتر

قیمت (تومان)


۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۰

۱۹۹,۵۰۰ کیلومتر

۹۴,۰۰۰ کیلومتر

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

برند

۱۳۸۸

۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر

قیمت روز انواع مگان


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

کارکرد

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/725768-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۹۰

مدل / سال ساخت