میزان واردات چای سیاه به کشور/ مازاد ۳۰ هزار تنی چای وارداتی در بازار ایران
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1869082/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C