نخستین افزایش یک دهه ای ضریب جینی پس از انقلاب ۵۷! / حکایت جرقه و انبار باروت


به گزارش اقتصادآنلاین، صادق الحسینی اقتصاددان در تویینی نوشت: این نخستین بار پس از انقلاب ۵۷ است که ضریب_جینی (شاخص نابرابری) در طی یک دهه افزایش می‌یابد! شوربختانه در شرایطی که رشد اقتصادی در کمترین مقدار ده‌ساله، تورم در بیشترین حد و فقر در حال افزایش است، نابرابری هم افزایش شدید پیدا کرده! این حکایت جرقه و انبار باروت است.

 

این حکایت جرقه و باروت است…


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/683560-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA