نوسانات قیمت گوسفند سبب تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی در قم شده

نوسانات قیمت گوسفند سبب تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی در قم شده

جماران نوشت:یک خبرنگار از قم خبر داد: ‏نوسانات قیمت گوسفند سبب تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی در قم شده است. قیمت گوشت گوسفند هم به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. نام واحد صنفی را برای اینکه مورد حمله واقع نشود، حذف کردم.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1723970/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87