هیچ ایرلاینی حق ابطال پرواز به بهانه افزایش قیمت را ندارد

۴۶۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1713795/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

محمد محمدی بخش گفت: هیچ ایرلاینی حق ندارد به دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیما پروازهای خود را لغو کند.

بیشتر بخوانید:

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می گوید: در حال حاضر پرواز به مسیر یاسوج توسط شرکت هواپیمایی ماهان در حال انجام است.