واریز مبلغ خرید خدمت به حساب کارمندان از حساب واحد خزانه / منظور: مانده اعتبار دستگاه‌ها شفاف شد

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.

۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1854348/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت هم از حساب واحد خزانه در خزانه‌داری استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیماً به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.

داود منظور گفت: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار و یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.