واکنش سردار رادان به ارسال اشتباه پیامک در طرح بدحجابی + فیلممنبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/710789-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

واکنش سردار رادان به ارسال اشتباه پیامک در طرح بدحجابی + فیلم