واکنش همتی به گفته های امروز رییسی

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1667713/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C

بیشتر بخوانید :

واکنش همتی  به گفته های  امروز رییسی

وی د ر توییتی نوشت:قبلاً گفتم، کاهش شتاب نرخ تورم در مرداد، بعد از شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در خرداد و تیر،رفتارطبیعی تخلیه شوک دراقتصاد است.
این نوع شوکهای تورمی که غالباً از فشار هزینه نشأت میگیرند بعد از جهش،سریعاً فروکش میکنند.
روندبخش ماندگار تورم، مبنای ارزیابی نقش دولت درکنترل تورم خواهد بود