واکنش وزارت صمت به تعلل در ابلاغ قیمت مونتاژی‌ها


واکنش وزارت صمت به تعلل در ابلاغ قیمت مونتاژی‌ها


واکنش وزارت صمت به تعلل در ابلاغ قیمت مونتاژی‌ها
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/718422-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7