وزیر صمت: واردات خودروی کارکرده در دستور کار ما قرار دارد

فاطمی امین گفت: دیروز از مراجع حاکمیتی مصوبه‌ای گرفتیم که مانع واردات خودرو را برطرف می‌کند.

وزیر صمت گفت: به این سمت می‌رویم که از نیمۀ دوم سال امکان فروش قسطی خودرو هم فراهم شود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/711123-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF