پاس گل زیبای مهدی طارمی در برابر براگا + فیلم

گل سوم پورتو برابر براگا روی پاس گل زیبای مهدی طارمی در دقیقه ۶۳ به ثمر رسید.

گل سوم پورتو برابر براگا روی پاس گل زیبای مهدی طارمی در دقیقه ۶۳ به ثمر رسید.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/671080-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85