پس از فدرال رزرو آمریکا؛ انگلیس هم نرخ بهره خود را ۰.۵ واحد درصد افزایش دادبه گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه نرخ بهره اصلی خود را ۰.۵ واحد درصد افزایش داد و نشان داد که برای مهار تورم به انقباض بیشتری نیاز است.

کمیته سیاست پولی با رای ۶ بر ۳ تصمیم به افزایش نیم درصدی نرخ بهره بین بانکی گرفت و آن را به ۳.۵ درصد رساند.

این افزایش نشان دهنده کاهش سرعت ۰.۷۵ واحد درصدی در نوامبر است.

دو تن از سیاستگذاران مخالف به ثابت ماندن نرخ معیار در ۳ درصد رأی دادند، در حالی که سومین مخالف از یک افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی دیگر به ۳.۷۵ درصد حمایت کردند.

دیشب نیز کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا نرخ معیار خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به محدوده هدف ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد رساند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/688661-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF