پلنگی که مجتمع مسکونی را روی سرش گذاشت + فیلم

یک پلنگ با ورود به یک مجتمع مسکونی تعدادی از ساکنان این مجتمع را زخمی کرد، حیوانات وحشی وقتی در فضای شهری ودر میان مردم می آیند برای دفاع از خود شروع به حمله می کنند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/686172-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85