پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک دست دوم امروز بالای ۲ میلیارد تومان قیمت خورد! + جدول قیمت صفر

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰


کارکرد

۳۰,۰۰۰ کیلومتر

قیمت (تومان)


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۶

۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۳,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۶

۱۳۹۷

برند

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


صفر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۴,۶۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/722889-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۹

۱۳۹۷

۲۰,۰۰۰ کیلومتر

۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۳۰,۰۰۰ کیلومتر

۴۰,۰۰۰ کیلومتر

مدل(سال ساخت)