پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک دست دوم امروز چقدر قیمت خورد؟ + لیست قیمت صفر(۳۰ تیرماه)

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.۱۳۹۸

۳۸,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

برند

منبع: بامامنبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/727206-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

۴۰,۰۰۰ کیلومتر

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۷

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰


صفر

۱۳۹۸

۸۹,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد

۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۷

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۶

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۷۰,۰۰۰ کیلومتر

مدل / سال ساخت

قیمت روز انواع مگان


۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۴۸,۰۰۰ کیلومتر

۵۲,۵۰۰ کیلومتر

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۹

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۷۳,۰۰۰ کیلومتر

قیمت (تومان)