پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک صفر امروز چند؟ (۲۷تیرماه) + لیست قیمت کارکرده

برند

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۴۰,۰۰۰ کیلومتر

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز انواع مگان


۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

قیمت (تومان)


۱۳۹۸

۴۰,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۴۸,۰۰۰ کیلومتر

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹

۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۶

۷۳,۰۰۰ کیلومتر

۸۷,۰۰۰ کیلومتر

صفر

۳۸,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۷

۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/726655-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۷

۳۸,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۸

مدل / سال ساخت