پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک صفر ۲۰ میلیون تومان امروز کاهش قیمت داشت + لیست قیمت کارکرده

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۸

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/723975-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

مدل(سال ساخت)

صفر

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.


قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸

کارکرد

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۰,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۸۷,۰۰۰ کیلومتر

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۸

برند

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۵۶,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۷

۴,۰۰۰ کیلومتر

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۲,۵۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت (تومان)


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۹

۳۱,۰۰۰ کیلومتر

۳۰,۰۰۰۰ کیلومتر

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰