پژو ۲۰۰۸ کارکرده تولید ۷ سال پیش بالای ۲ میلیارد قیمت خورد! + جدول قیمت صفر

۱۳۹۷

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۵,۰۰۰ کیلومتر

۸۸,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۸

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۶

صفر

قیمت (تومان)


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲۰,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

برند

۴,۸۲۱ کیلومتر

کارکرد

۱۳۹۷

۳۹,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

مدل(سال ساخت)

۱۷,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/722052-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۳۹۶

۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰