پیاده‌روی با اتو؛ شیوه جدید مقابله با استرس و اضطراب!

اسپوتنیک به نقل از  «اینسا مویزینکو، روانشناس بالینی، نوشته: پیاده‌روی با اتو به افراد کمک می‌کند تا آرام و از شر عقده‌های روانی خلاص شوند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/713768-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8