چانگان کارکرده بالای ۹۰۰ میلیون قیمت خورد! + جدول قیمت

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۸

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/722231-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

صفر

قیمت (تومان)


۶۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۹۵,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۰,۰۰۰ کیلومتر

۸۰,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد (کیلومتر)

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.


۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۱,۰۰۰ کیلومتر

نوع خودرو

۱۳۹۶

مدل(سال ساخت)

قیمت بازار انواع خودرو چانگان


۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۶

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

منبع: باما