چرا انگلیسی‌های کم درآمد یخچال فریزرهای خود را خاموش کرده‌اند؟

حدود یک میلیون خانوار انگلیسی گفته‌اند که برای پایین آوردن هزینه‌های خود از ماه می یخچال و فریزرهای خود را خاموش کرده‌اند.

۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1837329/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

۴ خانوار از هر ۵ خانوار کم درآمد انگلیسی نیز مجبور شده‌اند گرمایش خانوارهای خود را خاموش کرده و مجبور شده‌اند خرید لباس نو را فراموش کنند.

مؤسسه خیریه جوزف رونتری اعلام کرده که حدود ۷ میلیون خانوار انگلیس طی ۶ ماه گذشته با وجود اقدامات دولت برای تخصیص کمک به آنها اما هیچ کمک غذایی و یا هر نوع کمک دیگری دریافت نکرده‌اند.

گزارش بنیاد خیریه جوزف رونتری حاکی از آن است که میلیون‌ها نفر از افراد کم درآمد در انگلیس در تأمین هزینه‌های زندگی خود با مشکل جدی مواجه هستند. کار به جایی رسیده که بسیاری از این افراد حتی یخچال و فریزرهای خود را خاموش کرده‌اند تا پول برق کمتری بپردازند.

این مؤسسه اعلام کرده در ماه اکتبر یک چهارم خانوارهای کم درآمد انگلیس معادل ۲.۸ میلیون خانوار برای تأمین هزینه‌های غذای خود مجبور شده‌اند از کسی پول قرض بگیرند. یک سوم آنها هم مجبور به فروش متعلقات خود شده‌اند تا کمی پول تهیه کنند. از هر ۶ خانوار کم درآمد در انگلیس هم یکی مجبور شده از گرم‌خانه‌ها در این کشور استفاده کند.