چرا سهامداران با بورس آشتی نمی‌کنند؟


یک تحلیلگر اقتصادی درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه توضیح داد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1710537/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF