چه تغییری در حساب رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه 1402 درآمدهای دولت رخ داد؟

روایت رئیس سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۴۰۲/ درآمدهای دولت چه تغییری کرد؟

به گزارش خبرگزاری الخبر آنلاین، داود منظور در صفحه خود در فضای مجازی آمار نوشت: سال 1402 از نظر بودجه و تامین مالی دستگاه های اجرایی به خوبی تصویب شد به طوری که در مجموع 2100 هزار میلیارد تومان اعتبار شد. نسبت به سال گذشته بسیج شده است. سال 1401 تقریباً 38 درصد رشد داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اعتبارات هزینه ای بالغ بر یک میلیون و 620 هزار میلیارد تومان با 43 درصد افزایش نسبت به سال 1401 تخصیص یافت و اعتبارات تخصیص یافته برای طرح های تملک دارایی های ثابت بالغ بر 303 هزار میلیارد تومان بود. نرخ رشد 20 درصدی

وی بیان کرد: درآمد پایدار دولت شامل مالیات، گمرک و سود شرکت های دولتی 57 درصد رشد داشته و انتقال دارایی های سرمایه ای از جمله صادرات نفت و گاز 17 درصد رشد داشته است.

223225

منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1889164/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA