چگونه با کاهـش نرخ مالیـات، رشد ۱۲۸ درصـدی درآمدهای مالیـاتی محقق خواهد شد؟


اقتصادآنلاین نوشت:با توجـه بـه رشـد ۱۲۸ درصـدی میـزان مالیـات اشـخاص حقوقـی غیردولتـی در لایحه بودجـه سـال ۱۴۰۲ نسـبت بـه قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱، فشـار اصلـی بـرای تامیـن منابـع عمومـی دولـت از ناحیـه درآمدهـای مالیاتــی بــر دوش بخــش خصوصــی اســت؛ کــه البتــه مقــداری از ایــن افزایــش می‌توانــد ناشــی از نــرخ تــورم بــالای اقتصــاد باشــد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1722725/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C