کارتون باب اسفنجی دوبله؛ این قسمت شغل جدید باب اسفنجیباب اسفنجی فکر می کند قرار است بازیگر شود اما…

به گزارش اقتصادآنلاین، در این قسمت کارتون باب اسفنجی دوبله، باب فکر می کند که خرچنگ او را اخراج کرده است و به دنبال شغل جدید می گردد اما از همه کارها اخراج می شود تا به یک موسسه تبلیغاتی می رود و فکر می کند قرار است بازیگر شود اما…


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/689369-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C