کارتون زبان انگلیسی با موسیقی؛ این قسمت هواپیما و خلبانبه گزارش اقتصادآنلاین، یکی از بهترین روش های یادگیری زبان تماشای کارتون زبان انگلیسی است. در دنیای زبان آموزی، کارتون‌ها نقش پررنگی در آموزش بازی می‌کنند. یادگیری از طریق کارتون حتی برای بزرگسالان هم می تواند مفید باشد.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-232/679349-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86