کاهش ۵.۸ درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در تهران/ تورم سالانه ۸۶.۳ درصد شد

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است: در آبان ماه ١٤0٢ شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨٢,٥ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٧٨.٣)، ١.٥ درصد افزایش داشته است.

در آبان ماه ١٤0٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ٨0٦٨0٥ و ٧٧٥٨٢٢ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ١٥٦٧٩٨٦ هزار ریال بیشترین و منطقه ٢0 با متوسط وزنی قیمت ٤0٧٨٤٩ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1850477/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B6-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آبان ماه ١٤0٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٥ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (0.٦- درصد)، ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤0٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٦,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٥.٦ درصد)، 0.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش ۵.۸ درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در تهران/ تورم سالانه ۸۶.۳ درصد شد

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آبان ماه ١٤0٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٦٨,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٧٤.٥ درصد) ٥.٨ واحد درصد کاهش داشته است.