کشف ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال جاری

منظور افزود: اقدامات قضایی و قهری در جمع آوری و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک و مستندات مودیان می بایست بصورت حداقلی و صرفا در موارد اضطرار انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل و تقویت واحدهای مقابله با فرارهای مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار پرونده در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده است که ارزش اوراق تشخیص متمم صادره بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و حدود ۲ هزار میلیارد تومان از آن قطعی شده است.

بیشتر بخوانید:

۲۱۷ 35


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1708735/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی که عملکرد واحدهای بازرسی مالیاتی و هیات های بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏ های مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت، بر ضرورت تمرکز واحدهای بازرسی مالیاتی بر مودیان مهم و فرارهای مالیاتی بزرگ و همچنین کوتاه کردن دوره زمانی تشخیص، مالیات‏ های متمم و دوره دادرسی و هیات‏ های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده به این پرونده ها تاکید کرد.