گزارش بازار بدهی۲۷ فروردین ماه / اختلاف بازده تا سررسید گام و اخزا، ۵.۷ درصد!

گزارش بازار بدهی27  فروردین ماه1

گزارش بازار بدهی27  فروردین ماه2

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

اوراق اراد/افاد  با نرخ ۱۸.۹۸ الی ۲۷.۵ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز با میانگین نرخ ۳۲.۴۴ درصد معامله شدند. اختلاف نرخ بازدهی تا سررسید گام و اخزای با سررسید زیر یک سال نیز، ۵.۷ درصد بود.

ارزش معاملات

گزارش بازار بدهی27  فروردین ماه

گزارش بازار بدهی27  فروردین ماه4


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/711763-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در معاملات امروز مجموعا  ۶۳میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۶.۷۵ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۶.۵۴  درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب  ۹۷۶ و  ۱۴۲میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

گزارش بازار بدهی27  فروردین ماه3