گزارش بازار بدهی ۱۴ دی ماه / ارزش معاملات قابل توجه اوراق شرکتی

در اوراق شرکتی اما شاهد ثبت ارزش معاملات قابل توجه ۸۸۵ میلیارد تومانی و نرخ بازده تا سررسید ۶/۱۹ درصدی بودیم.

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افان و گام را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی 14 دی ماه4

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات(میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افان و گام، به ترتیب فاصله تا سر رسید نمایش داده شده است.

گزارش بازار بدهی 14 دی ماه2

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۰۵ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۱۶/۲۸ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۱۳/۲۸ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در معاملات اوراق اراد ، گام و اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز به ترتیب ۱۲۳ ، ۴۰ و ۸۸۵ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در معاملات امروز مجموعا ۱۰۵ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۱۶/۲۸ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۱۳/۲۸ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد.

 اوراق اراد نیز مجموعا ۱۲۳ میلیارد تومان و با نرخ ۳/۱۷ الی ۹/۳۰ درصد معامله شدند که همچنان شکاف نرخ بازده تا سررسید در نمادهای معامله شده این اوراق قابل توجه است. در معاملات اراد، اراد۶۱ با ۶۸ میلیارد تومان و نرخ ۸/۱۸درصد، بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرد. اوراق گام نیز حجم معاملات پایین ۴۰ میلیارد تومانی را ثبت کرد که ۲۹ میلیارد تومان آن مربوط به نماد اگ۰۲۰۷۱۹ با نرخ بازده تا سر رسید ۷/۳۰ درصدی بود که نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۳.۶ درصد بالاتر بود.

گزارش بازار بدهی 14 دی ماه3

گزارش بازار بدهی 14 دی ماه5


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/693132-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C

گزارش بازار بدهی 14 دی ماه

ارزش معاملات