گل زودهنگام طارمی به اتلتیکو مادرید + فیلمگل اول پورتو به اتلتیکو مادرید درلیگ قهرمانان اروپا توسط مهدی طارمی در دقیقه ۵ به ثمر رسید.

گل اول پورتو به اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا توسط مهدی طارمی در دقیقه ۵ به ثمر رسید. 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/678196-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85