گوشه ای از حرکاتی که پله وارد فوتبال کرد + فیلم

گوشه ای از حرکاتی که پله وارد فوتبال کرد + فیلممنبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/691706-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85