۱میلیارد و ۲۹۰ میلیون برای مگان یازده ساله! + جدول قیمت کارکرده

۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۹۲,۰۰۰ کیلومتر

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

برند

کارکرد

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

قیمت (تومان)


۱۳۹۲

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/727210-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۸۹

۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر

مدل / سال ساخت

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۱

۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۱

۲۳۷,۰۰۰ کیلومتر

۷,۰۰۰ کیلومتر

قیمت روز انواع مگان


۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر