۳۰۷هزار کشاورز شغل خود را از دست دادند! / ایجاد یک میلیون شغل یا بیکاری یک میلیون کشاورز؛ هدف دولت‌ها کدام بود؟

این در حالی است که این عدد در زمستان ۱۴۰۰ برابر ۳میلیون و ۳۶۵هزار نفر بوده است.

مقایسه تعداد شاغلان در فصل‌های تابستان هم نشانگر نتیجه مشابهی است و این عدد از ۴میلیون و ۶۹۵هزار نفر در سال ۹۸ با کاهشی ۹۳۱هزار نفری به ۳میلیون و ۷۶۳هزار نفر در تابستان ۱۴۰۱ رسیده است. 

به نحوی که این عدد از ۳میلیون و ۷۳۵هزار نفر در زمستان ۱۳۹۷ با کاهشی ۶۷۷هزار نفری در عرض ۴سال به ۳میلیون و ۵۸هزار نفر در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است.

۳۰۷هزار کشاورز شغل خود را از دست دادند! / ایجاد یک میلیون شغل یا بیکاری یک میلیون کشاورز؛ هدف دولت‌ها کدام بود؟


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/711499-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF

همانطور که در نمودار هم دیده می‌شود، با توجه به فصلی بودن بخشی از مشاغل کشاورزی، اشتغال در تابستان همواره بالاتر از پاییز و زمستان است و بنابراین آمار هر فصل باید با فصل مشابه سال قبل (و نه فصل قبل) مقایسه شود، اما آنچه نگران‌کننده است، نزول مداوم تعداد شاغلین بخش کشاورزی در مقایسه با فصل مشابه سال‌های قبل است.

به گزارش اقتصاد آنلاین،مرکز آمار هفته گذشته، آمار اشتغال در زمستان ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس تعداد شاغلان بخش کشاورزی به ۳میلیون و ۵۸هزار نفر رسیده است.