۳ مدل پژو پارس ارزان شد / تغییر قیمت هفتگی پژو پارس صفر + لیست قیمت کامل

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت روز انواع خودروهای پژو پارس در هفته گذشته  به دست خواهید آورد.


تغییر قیمت خودروی پژو پارس طی هفته گذشته
نام خودرو قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۱  اردیبهشت (تومان) قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۸  اردیبهشت (تومان) تغییر قیمت هفتگی
پژو پارس ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ELX ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ -۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/717384-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84