۴۶ درصد مخارج فقط توسط ۲۰ درصد خانوارها / کاهش اندک ضریب جینی در سال ۱۴۰۰

سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ٥,٨٨ و ٤٦.٧٠ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ترین جمعیت به ترتیب ١١.٥٤، ٧.٠٢ و ٣.٩١  است. 

سال ١٤٠٠– مناطق روستایی:

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠.٧٦، ٦.٥٢ و ٣.٦٤  است.

سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ٦.٤٦ و ٤٥.٣٤ درصد است.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان بوشهر (٠.٢٥٩٣) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان خراسان جنوبی (٠.٣٦٣٣) است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/662624-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ترین به ترتیب ١٣.٤٦، ٧.٩٤ و ٤.٢٤ است. 

سال ١٤٠٠– مناطق شهری:

به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال ١٤٠٠ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠.٣٩٣٨ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠٦٨ کاهش نشان  می‌دهد. 
همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری در سال گذشته برابر با ۰.۳۷۵۷ بوده که نسبت به سال گذشته ۰.۰۰۷۸ واحد کاهش پیدا کرده است. در نقطه مقابل ضریب جینی خانوارهای روستایی در سال گذشته با افزایش ۰.۰۰۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۵۹۴ رسید.

سال ١٤٠٠-کل کشور:

سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ٦.٧٤ و ٤٣.٩٦ درصد است .

در سال ١٤٠٠ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (٠.٢٧٢٩)  و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (٠.٤٩٢٩) مشاهده می‌شود.