500 لکوموتیو در کشور زمینگیر استدر حالی که توان تعمیر انواع واگن و لوکوموتیو در داخل کشور وجود دارد حدود 500 لکوموتیو موجود در کشور زمین گیر است.


منبع: https://tn.ai/2957121